Get Adobe Flash player
ต้นตำรับรำตังหวาย ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์น้ำใจงาม สุดเขตแดนสยาม มะขามหวานหลายหลาก กล้วยตากรสดี ประเพณีแห่เทียนพรรษา แข่งนาวาสองฝั่งโขง ติดต่อประชาสัมธ์พันธ์ได้ที่ Admin 084-416-3314

 

logovec (Small)

เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

     ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ดังนี้

๑.สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  ได้แก่

ลำดับ

ประเทวิชา/สาขางาน

รหัสวิชา

จำนวนทีรับ   (คน)

จำนวนชั่วโมงเรียน(ชม.)

ค่าสมัครเรียน(บาท)

ค่าลงทะเบียนเรียน(บาท)

ค่าใบประกาศฯ(บาท)

รวมทั้งสิ้น(บาท)

1

ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

1104-2301

20

35

10

35

10

55

2

ช่างสีอาคาร

1106-6201

20

35

10

35

10

55

3

ช่างไม้ก่อสร้าง

1106-2303

20

35

10

35

10

55

4

อาหารไทย

1403-2202

20

35

10

35

10

55

5

การขับรถยนต์

1101-8203

20

75

10

375

10

395

6

ช่างติดตั้งระบบเสียง

1105-2201

20

75

10

75

10

95

7

งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

1103-1203

20

75

10

75

10

95

 

8

งานพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

1204-1206

20

75

10

75

10

95

9

ภาษาอังกฤษสมัครงาน

3000-1235

20

75

10

75

10

95

10

ภาษาจีน

1102-1202

20

72

10

72

10

92

11

ภาษาญี่ปุ่น

2201-2836

20

75

10

75

10

95

12

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

3000-1201

20

75

10

75

10

95

13

คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

2201-1301

20

15

10

75

10

95

 

 ๒.คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ รับผู้ที่มีความสนใจ  อ่านออกเขียนได้

๒.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๓ มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒.๕ มีรางกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่มียาเสพติด  หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและมีบุคลิกภาพไม่ขัดต่อวิชาชีพที่จะศึกษา

๓.กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

๓.๑ วันรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป  จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มิ.ย. 56)

๓.๒ เวลาทำการเรียนการสอน  วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๔.หลักฐานการสมัครเรียน

๔.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  ๑  ชุด

๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  ๑  ชุด

๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว     จำนวน  ๑  รูป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>